Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer

bas’art
Kerkhofstraat 35
3500 Hasselt
België

Emailadres: bas@basart.be
Telefoonnummer: +32 495 32 11 24

Btw-identificatienummer: BE 0658.953.365

2. Toepasselijkheid
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met bas’art, met maatschappelijke zetel te Hasselt, Kerkhofstraat 35, onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden.
De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

3. Het aanbod en de bestelling

 • Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 • De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
 • De website vermeldt zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.
  Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. In geval van specifieke vragen over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen via mail.
 • bas’art is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. bas’art is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Na verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.
 • bas’art is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 • Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in het atelier verkocht is. De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
 • Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt de uitvoering van den bestelling slechts aangevat door bas’art mits volledige betaling van de bestelde goederen.
 • Om een product aan te kopen wordt het product toegevoegd aan het winkelmandje. En worden de contactgegevens en facturatiegegevens ingevoerd. In de laatste stap aanvaard je onze algemene voorwaarden en wordt de bestelling bevestigd. Op het moment dat de bestelling wordt bevestigd, is de aankoop definitief. Bas’art verstuurt eveneens een bevestigingsmail voor zover de bestelling kan worden aanvaard. De artikelen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres.

4. De prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij afrekening.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

5. Betaling
De betaling vindt plaats volgens de modaliteiten zoals vermeld op de website bij bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan bas’art te melden.
De producten zullen pas verzonden worden naar de klant na ontvangt van de betaling.

6. Levering en aanvaarding

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. bas’art streeft er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zal vertragingen meedelen aan de klant. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan bas’art kenbaar heeft gemaakt.
 • De klant hoort de ontwerpen, werken en/of producten onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk plaats vinden, binnen de acht dagen na de levering en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.

7. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van één van onze producten heb je gedurende 14 dagen de mogelijkheid om te beslissen dat je de goederen niet wenst te houden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen.

Modaliteiten voor terugzending:

  • Retourneren kan door via mail aan bas@basart.be te melden dat het artikel zal teruggestuurd worden. bas’art zal je vervolgens via mail de instructies voor terugzending bezorgen. De kosten voor terugzending zijn ten laste van de klant.
  • Binnen de 30 dagen nadat we je terugzending ontvangen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.
  • Importtaksen en verzendkosten worden nooit terugbetaald.

Staat van de goederen
Tijdens de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst dien je als klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dien je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, ongedragen en ongebruikt, aan bas’art te retourneren. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze gestelde voorwaarden, zal bas’art deze aan de klant terugbezorgen en dit op kosten van de klant.
In dat geval zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  •  verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  •  licht versleten artikelen
  •  geheel of gedeeltelijk versleten artikelen
  •  artikelen die overdreven slijtage vertonen
  •  artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  •  artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

8. Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.
Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met bas’art (bas@basart.be) waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan bas’art.
De klant dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. Bas’art beslist vervolgens of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de gebruiker.
Elk gebrek dient binnen de 2 maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

9. Eigendomsrecht
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van bas’art.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

10. Intellectuele eigendom
Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling van goederen en/of diensten, gebaseerd op een ontwerp van bas’art komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. bas’art is te allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp of op het product.

11. Aansprakelijkheid en verzekering
De door bas’art geleverde goederen of diensten beantwoorden aan de normen en praktijken van zorgvuldigheid, vaardigheid en ijver die gewoonlijk worden gehanteerd bij gelijkaardige ondernemingen onder gelijkaardige omstandigheden op het ogenblik van de bestelling en beantwoorden aan de overeengekomen specificaties en vereisten vermeld in de bestelling.
Het risico en de kosten van transport van producten en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd of tenzij er sprake is van verwaarlozing of grove fout door bas’art.
Bas’art zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van haar grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten…. De aansprakelijkheid van bas’art is steeds beperkt tot de totale waarde van de bestelling.

12. Klachtenregeling
Klachten over gebreken aan gekochte textielgoederen, schoenen en/of andere klachten in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13. Nietigheid, toepasselijk recht en geschillen
Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.
Deze algemene aankoopvoorwaarden evenals de toepassing ervan bij de uitvoering van bestellingen of leveringen van goederen worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen Partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Hasselt, België.